top of page

פרוספריטי מימון

הלוואות בערבות המדינה 

קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה הוקמה באמצעות מחלקת ערבויות מדינה באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר במטרה להביא להגדלת היצע, זמינות וגיוון מקורות האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪.

הקרן מיועדת לעסקים ובינוניים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ₪.

ניתן לקבל הלוואה של 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי (הגבוה מבין השניים)

ופריסה נוחה של עד 60 תשלומים ו-6 חודשי גרייס.

Navigating in Woods

מסלולים ייעודיים

» מסלול עסקים בהקמה
» מסלול השקעה בתעשייה
» מסלול יצואנים
» מסלול חקלאות, מסלול השקעות
» ירוקות ומסלול עמותות.
Volcano Hiker

מסלולים כלליים

» מסלול הון חוזר
» מסלול השקעה
» מסלול משולב
» בהשקעה + הון חוזר

התנאים

» בעלי עוסק מורשה או חברה בעלת היסטוריה בנקאית תקינה ויחס מינוף תקין.
» עסק הרשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה. 
» עסק בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ₪ בשנה.
» חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של בעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
» לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.
» העסק אינו גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
» לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.
» העסק, או עסק הקשור אליו, אינו מצוי בהסדר חוב בגין הלוואה קודמת שקיבל במסגרת קרנות להלוואות בערבות מדינה, ולא בוצע חילוט של ערבות מדינה בגין הלוואה שניתנה לו במסגרת קרנות אלו.
» העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון…

פרוספריטי הזדמנויות
בהלוואות בערבות המדינה 

סדר וארגון

בניית אסטרטגיה פיננסית

ייעול הגשת הבקשה

bottom of page